دسته بندی : آزمایشگاه مرجع سیم و کابل

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z)

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z)

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z) در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و…

ادامه ...
آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W)

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W)

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W) در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و…

ادامه ...
آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-C)

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-C)

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-C) در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و…

ادامه ...
آزمون مقاومت الکتریکی هادی

آزمون مقاومت الکتریکی هادی

آزمون مقاومت الکتریکی هادی در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت سیم…

ادامه ...
آزمون اندازه‌گیری دانسیته مواد پلیمری

آزمون اندازه‌ گیری دانسیته مواد پلیمری

آزمون اندازه‌ گیری دانسیته مواد پلیمری در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل…

ادامه ...
آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)

آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)

آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین) در این بخش از آزمایشگاه مرجع…

ادامه ...
آزمون کهنگی سیم و کابل در محفظه اکسیژن

آزمون کهنگی سیم و کابل در محفظه اکسیژن

آزمون کهنگی سیم و کابل در محفظه اکسیژن در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم…

ادامه ...
آزمون پایداری حرارتی سیم و کابل

آزمون پایداری حرارتی سیم و کابل

آزمون پایداری حرارتی سیم و کابل در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل…

ادامه ...
آزمون محفظه گاز ازون برای سیم و کابل

آزمون محفظه گاز ازون برای سیم و کابل

آزمون محفظه گاز ازون برای سیم و کابل در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم…

ادامه ...
آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل

آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل

آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل در این بخش از آزمایشگاه مرجع…

ادامه ...
آزمون ابعادی سیم و کابل

آزمون ابعادی سیم و کابل

آزمون ابعادی سیم و کابل در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت…

ادامه ...
آزمون گرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای بالا)

آزمون گرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای بالا)

آزمون گرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای بالا) در این بخش از آزمایشگاه مرجع…

ادامه ...

17:08